Teacher’s Day Celebration!

गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर,
गुरु साक्षात् परमं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नम:”गुरू पूर्णिमाको अवसरमा धेरै शुभकामना सबै गुरूहरूलाई